Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Parlament Europejski (Inicjatywy) PDF Drukuj Email

Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska od początku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego jest inicjatorką i organizatorką wielu konferencji, seminariów czy wystaw, które odbywają się w Brukseli i Strasburgu. Ich celem jest rozpoczęcie i kontynuacja debaty, na forum europejskim, nad najistotniejszymi zagadnieniami dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Poniżej prezentujemy najważniejsze tematy w agendzie:

KARPATY:

Karpaty to łańcuch górski w środkowej Europie, ciągnący się przez terytoria Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. Najważniejszą dotychczasową formą współpracy w jego ramach jest Euroregion Karpacki, czyli wydzielona jednostka terytorialna na obszarze Karpat Wschodnich, umożliwiająca współpracę transgraniczną pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej (Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia) oraz państwa partnerskiego (Ukraina). W tworzeniu "euroregionów" (w granicach Polski znajduje się ich 15) uczestniczą przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz samorządowych.

Euroregion Karpacki powstał 14 lutego 1993 r. w Debreczynie na Węgrzech, a największym miastem w jego polskiej części jest Rzeszów. Głównymi przesłankami utworzenia Euroregionu Karpackiego było zainicjowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej.

Działania podjęte przez Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską w tym temacie:

1. Wystawa i seminarium pt. „EXPO Karpackie” w Brukseli.

expo_karpackie

„EXPO Karpackie” to wystawa oraz seminarium, które miały miejsce w dniach 28-31 marca 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ich celem było zwrócenie uwagi na historyczne, ekonomiczne i naturalne bogactwo regionu Karpat, poprzez zaprezentowanie wielkoformatowej wystawy fotograficznej oraz przykładów produktów rzemieślniczych i potraw stamtąd pochodzących. Ponadto wystawie towarzyszyło międzynarodowe seminarium pt. „Problemy i możliwości rozwojowe Regionu Karpackiego” z udziałem ekspertów z pięciu państw biorących udział w wystawie, po którym zaprezentowane zostały dwa filmy: „Dom Karpacki” oraz „Bieszczady widziane z siodła”.

Głównym organizatorem obydwu wydarzeń była Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo wystawa i konferencja zostały objęte Patronatem Honorowym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce - J.E. Enoka Nygaarda, Minister Rozwoju Regionalnego RP – Elżbietę Bieńkowską oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego – dr Mirosława Karapytę. Uroczystego otwarcie wystawy dokonali Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej – Ambasador Jan Tombiński oraz Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej – Polska – Zofia Kordela-Borczyk.

Wydarzenie zgromadziło łącznie około 400 osób. Otwarcie wystawy uświetnił występ Bartosza Głowackiego, sanockiego akordeonisty oraz zwycięzcy w Międzynarodowym Konkursie Eurowizji "Młody Muzyk 2009”.


Wystawa „EXPO Karpackie” była kluczowym projektem w ramach struktury programu „Dom Karpacki – pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich”, który jest wdrażany od 2006 r. przez Fundację Karpacką-Polska, przy finansowym wsparciu pochodzącym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wystawa pt. EXPO Karpackie w Parlamencie Europejskim w Brukseli (29-31.03.2011)

Err :

Seminarium pt. Możliwości i problemy rozwojowe Regionu Karpackiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli (30.03.2011)

Err :

DO POBRANIA: EXPO Karpackie – program

2. Działania na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej UE dla regionu Karpat.

W dniu 21 czerwca 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w celu przedyskutowania możliwości utworzenia strategii makroregionalnej Unii Europejskiej dla regionu Karpat oraz jej oprzyrządowania w specjalny unijny program operacyjny.

W spotkaniu ze strony Polski uczestniczyła prof. Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) oraz Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo na spotkaniu obecni byli Posłowie z Rumunii (Petru Luhan), Słowacji (Miroslav Mikolasik, Anna Zaborska) oraz asystenci i koordynatorzy Grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Komisję Europejską reprezentowali przedstawiciele z Dyrekcji Generalnej REGIO, odpowiedzialnej za rozwój regionalny.

Jednym z wyników tego spotkania było zwrócenie się przez Elżbietę Łukacijewską, w dniu 15 lipca 2011 r., do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie regionu Karpat oraz potrzeby utworzenia dla niego oddzielnej strategii makroregionalnej UE.

Ponadto, w lipcu 2013 r., w związku z opublikowaniem pierwszego badania dt. dwóch istniejących już strategii makroregionalnych UE dla regionów Dunaju i Morza Bałtyckiego, Elżbieta Łukacijewska ponownie skierowała pytania w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Kwestia oddzielnej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat była także przedmiotem wielu wypowiedzi Elżbiety Łukacijewskiej na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oraz posiedzeniach Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI):

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na sesji plenarnej PE w debacie
nt. strategii makroregionalnej dla Karpat (23.05.2013)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego nt. ewolucji strategii makroregionalnych UE (30.05.2012)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego nt. utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat (6.10.2011)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego nt. utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat (11.07.2011)

Stworzenie oddzielnej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat pozwoliłoby na jego dalszy rozwój oraz lepsze wykorzystanie unijnych środków finansowych.

Z treścią interpelacji można zapoznać się TUTAJ, w zakładce "Pytania parlamentarne" (dział "Parlament Europejski").

3. Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" w Brukseli.

W dniu 29 czerwca 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, Minister Rozwoju Regionalnego RP - Elżbieta Bieńkowska oraz Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej, przy udziale Elżbiety Łukacijewskiej i Czesława Siekierskiego, Posłów do Parlamentu Europejskiego, podpisali list intencyjny określający zasady współpracy przy aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020".

Aktualizacja takiego dokumentu, w przededniu negocjacji nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2014-2020, to wspólny głos o potrzebie kontynuacji wsparcia, jakie w ciągu ostatnich kilku lat otrzymała Polska Wschodnia.

Karpaty, z racji, iż ich duża część znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, są naturalnym beneficjentem tego wsparcia.

Podpisanie listu intencyjnego nt. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w Domu Polski Wschodniej w Brukseli (29.06.2011)

Err :

4. Wizyta prof. Danuty Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) na Podkarpaciu.

W dniach 4-5 września 2011 r., Rzeszów i Sanok odwiedziła prof. Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) oraz była Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki regionalnej.

Głownym punktem wizyty prof. Danuty Hübner był udział w konferencji poświęconej nowym Wieloletnim Ramom Finansowym Unii Europejskiej na lata 2014-2020, strategii "Europa 2020" i rozwojowi Polski Wschodniej.

Organizatorami debaty byli Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wizyta Danuty Hübner w Rzeszowie (5.09.2011)

Err :

Wizyta Danuty Hübner w Sanoku (4.09.2011)

Err :

5. Konferencja pt. Karpacki Horyzont 2020" w Rzeszowie.

W dniu 2 czerwca 2011 r. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Karpacki Horyzont 2020", na której omawiano wyzwania, jakie stoją przed Karpacką Agencją Rozwoju Regionalnego. Jednym z jej uczestników była Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Głównym założeniem konferencji było przedstawienie projektu pt. „Analiza - Integracja - Sieciowanie. Wyzwania dla Euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego" oraz prezentacja doświadczeń z zakresu funkcjonowania instytucji rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.

Konferencja pt. Karpacki Horyzont 2020 w Rzeszowie (2.06.2011)

Err :

6. Wystawa pt. Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011" w Brukseli.

W dniu 29 listopada 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się ostatni etap wystawy fotograficznej pt. Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011". Głównym celem wydarzenia była promocja artystów i ich prac.

Organizatorem przedsięwzięcia była Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku, a Patronem Honorowym - Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Udział w wystawie wzięli m.in.: Jerzy Drożdż, Ambasador w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej; Marek Grela, Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli; Marian Apostoł, Przedstawiciel Delegacji UE - Ukraina w Parlamencie Europejskim; Sławomir Miklicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Kazimierz Rokita, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podkarpackiego; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Jolanta Hibner, Poseł do Parlamentu Europejskiego.


Wystawie towarzyszył recital fortepianowy w wykonaniu Przemysława Pankiewicza oraz Michała Bednarza, uczniów Państwowej Szkoły Mużycznej im. W. Kossakowej w Sanoku. Dodatkowo zaprezentowany został dwujęzyczyny folder, cieszący się nieprzeciętnym zainteresowaniem zgromadzonych gości, który trafił również do regionalnych instytucji zajmujących się kulturą.


Ekspozycja w Brukseli była zakończeniem 6-miesięcznego projektu kulturalnego pod tą samą nazwą, który opierał się na współpracy z gminami powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Wystawa pt. Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011 w Domu Polski Wschodniej w Brukseli (29.11.2011)

Err :

DO POBRANIA: Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011 - plakat, Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011 - folder

„DOLINA LOTNICZA”:

„Dolina Lotnicza” to potoczne określenie obszaru w południowo-wschodniej Polsce, znanego z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.

W regionie powstało stowarzyszenie o takiej samej nazwie, które skupia około 80 firm, zatrudniających ponad 22 tys. wykwalifikowanych pracowników. Do głównego celu organizacji należy przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego. Skutkiem takich działań byłby dynamiczny rozwój regionu, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania podjęte przez Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską w tym temacie:

1. Wystawa pt. „Innowacyjne Podkarpackie” w Brukseli.

innowacyjne_podkarpackie„Innowacyjne Podkarpackie” to wystawa, która miała miejsce w dniach 20-22 września 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jej celem było zaprezentowanie brukselskiej publiczności nowoczesnego województwa podkarpackiego – pokazanie najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych klastrów naukowo-przemysłowych, które mają swoją siedzibę na terenie Podkarpacia. Wydarzenie miało charakter interaktywny z wykorzystaniem najciekawszych nowinek technicznych, za pomocą, których pokazano między innymi działania w zakresie przemysłu lotniczego.

Wystawa została organizowana przez Elżbietę Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza", Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

Zachęcamy do oglądnięcia zaproszenia-wideo Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej, które znajduje się poniżej oraz w zakładce "Wideo" (dział "Multimedia").

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wystawa pt. Innowacyjne Podkarpackie w Parlamencie Europejskim w Brukseli (22-24.09.2011)

Err :

DO POBRANIA: Innowacyjne Podkarpackie – plakat

2. Seminarium pt. „Poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających wzrostowi efektywności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych" w Rzeszowie.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie odbyło się seminarium pt. „Poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających wzrostowi efektywności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych", które poświęcone było „Dolinie Lotniczej" i jej rozwojowi.

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego udzieliła na nim wykładu nt. zakresu możliwej pomocy do uzyskania, przy poszukiwaniu partnerów i pozyskiwaniu środków finansowych na badania, ze strony Posłów do Parlamentu Europejskiego i pracowników instytucji unijnych.

Spotkanie ze słuchaczami UTW oraz seminarium nt. Doliny Lotniczej w Łańcucie i Rzeszowie (14.04.2011)

Err :

3. Interpelacja do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia finansowego na modernizację lotniska w Krośnie.

W dniu 14 listopada 2012 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się z pytaniem do Komisji Europejskiej, którego przedmiotem była kwalifikowalność udzielenia wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na modernizację infrastruktury lotniskowej w Krośnie.

Impulsem do złożenia interpelacji była wcześniejsza negatywna decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Z treścią pytania można zapoznać się TUTAJ, w zakładce "Pytania parlamentarne" (dział "Parlament Europejski").

4. Interpelacja do Komisji Europejskiej w sprawie przemysłu lotniczego w kontekście zmian rozporządzenia REACH.

W dniu 15 listopada 2012 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się z pytaniem do Komisji Europejskiej, którego przedmiotem były planowane zmiany w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Impulsem do złożenia interpelacji było pismo skierowane do Pani Poseł przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza".

Z treścią pytania można zapoznać się TUTAJ, w zakładce "Pytania parlamentarne" (dział "Parlament Europejski"). 

ZDROWIE PUBLICZNE:

Działania podjęte przez Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską w tym temacie:

1. Konferencja pt. „Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu” w Brukseli.

protecting_the_unborn_baby_from_alcohol

W dniu 7 września 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu”. Jej głównym celem była dyskusja nt. tego, jaką politykę stosować w krajach Unii Europejskiej, aby ochronić jeszcze nienarodzone dzieci przed szkodliwym działaniem alkoholu. Była to również szansa na zapoznanie się z doświadczeniami oraz dobrymi praktykami już zastosowanymi w innych państwach członkowskich.

Konferencja została zorganizowana przez Elżbietę Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego, przy współpracy z EUROCARE (Europejskim Związkiem Polityki Alkoholowej) i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja miała miejsce przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (ang. International Fetal Alcohol Spectrum Disorder Day). Dodatkowo debata została objęta Patronatem Honorowym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka.

Udział w wydarzeniu wzięło ponad 100 osób. Wśród zaproszonych prelegentów znajdowali się: Komisarz ds. Zdrowia i Polityki konsumenckiej – John Dalli, Podsekretarz Stanu w polskim Ministerstwie Zdrowia – Adam Fronczak, przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia w Europie – dr Lars Moller, Sekretarz Generalny EUROCARE – Mariann Skar, przedstawiciel holenderskiej Fundacji FAS – Martha Krijgsheld, terapeuta dzieci ze schorzeniami FASD i ich rodzin – Małgorzata Klecka, przedstawiciel EUFASD – Diane Black, prawnik Maitre Benoit Titran.

Konferencja pt. Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu w Parlamencie Europejskim w Brukseli (7.09.2011)

Err :

DO POBRANIA: Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu – program

2. Deklaracja 40/2010 dotycząca zasobów ludzkich w ochronie zdrowia (w sprawie polskich pielęgniarek w Unii Europejskiej).

W dniu 27 października 2010 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja pt. "Who takes care for those who care? Putting a human face to EU Human Policy - making" ("Kto zatroszczy się o tych, którzy się troszczą? Wprowadzenie ludzkiej twarzy do polityki UE"). Jej głównym celem była analiza aktualnych problemów dotyczących personelu medycznego (głównie pielęgniarek) w Unii Europejskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Europejską Federację Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN - European Federation of Nurses Associations), we współpracy z EPHA (European Public Health Alliance).

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego w związku z problemami związanymi z mobilnością pracowników medycznych (głównie pielęgniarek) i uznawaniem ich kwalifikacji w Unii Europejskiej, zaangażowała się w działania na rzecz poparcia Deklaracji 40/2010 dotyczącej zasobów ludzkich w ochronie zdrowia.

Za swoją działalność w tej sprawie, otrzymała podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

DO POBRANIA: 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - podziękowania dla Elżbiety Łukacijewskiej

LUDZIE REGIONU:

Działania podjęte przez Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską w tym temacie:

1. Wystawa i konferencja pn. Z otwartymi dłońmi" w Brukseli.

cardinal_adam_kozlowiecki_sj_plakat

W dniu 19 czerwca 2012 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się wystawa i konferencja pn. Z otwartymi dłońmi". Jej głównym celem było zaprezentowanie życia i działalności Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, polskiego misjonarza w Afryce.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Elżbietę Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ "Serce bez granic". W organizacji wydarzenia uczestniczyli także Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie, Powiat Kolbuszowski oraz Gmina Majdan Królewski. Kuratorem wystawy był Ksiądz dr Stanisław Cieślak.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Biskup Sandomierski - Krzysztof Nitkiewicz oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek.

Wystawę poprzedziła konferencja, poświęcona Ks. Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ. Moderatorem spotkania była Elżbieta Łukacijewska, natomiast głos zabrali m. in: Michael Gahler, Poseł do Parlamentu Europejskiego; ks. dr Bogusław Krępa; ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny Biskupów Europejskich oraz dr Marcin Krzanicki z Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie. Seminarium zakończyła prezentacja filmu wyreżyserowanego przez Państwa Julitę i Rafała Wieczyńskich.

Wystawa pn. "Z otwartymi dłońmi" w Parlamencie Europejskim w Brukseli (19.06.2012)

Err :

DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW:

Działania podjęte przez Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską w tym temacie:

1. Pomoc 0,5 mln € dla Podkarpacia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

W marcu 2011 r., Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego (BUDG) zdecydowała o przyznaniu 450 tys. € pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla byłych podkarpackich pracowników przemysłu maszynowego.

Pomoc finansowa trafiła do 200 zatrudnionych w trzech zakładach produkcji maszyn budowlanych, drogowych i górniczych, którzy stracili pracę z powodu spadku eksportu wyrobów maszynowych do Niemiec, Rosji i Ukrainy w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego.


Pomoc z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji przeznaczona została m.in. na szkolenia i przekwalifikowanie pracowników, pomoc w samozatrudnieniu oraz na sprzęt i przystosowanie miejsc pracy.


Elżbieta Łukacijewska i Sidonia Jędrzejewska, Posłanki do Parlamentu Europejskiego, były odpowiedzialne za transfer tej pomocy finansowej dla Podkarpacia w ramach budżetu UE na 2011 r.


DO POBRANIA: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - komunikat prasowy nt. pomocy dla Podkarpacia

2. Konferencja pn. "Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China"" w Brukseli.

regionalne_aspekty_polskiej_strategii_go_china_plakat

W dniu 6 marca 2013 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja pt. "Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China"", której jednym ze współorganizatorów była Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Celem wydarzenia było wsparcie polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, zachęcenie polskich przedsiębiorców do ekspansji na rynku chińskim, zmniejszenie znacznych dysproporcji (1:13) istniejących w handlu dwustronnym oraz ożywienie współpracy inwestycyjnej, wymiany turystycznej i kulturalnej.

W konferencji uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji europejskich, władz regionalnych oraz przedsiębiorcy. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli Ambasador RP w Królestwie Belgii - Pan Artur Harazim, Chargé d'Affaires Misji ChRL przy UE - Pan Zhang Lirong oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek.

Regionalne aspekty polskiej strategii Go China w Brukseli (6.03.2013)

Err :

DO POBRANIA: Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China" - program, Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China" - sprawozdanie

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu