Wydrukuj tę stronę
październik 02, 2020

UE walczy z rakiem

RAK W UE

 • Co 9 sekund, jedna osoba w UE dowiaduje się, że ma raka.
 • Do 2035 r. liczba zachorowań na raka może się podwoić oraz szacuje się, że około 40% populacji zachoruje na raka w pewnym momencie swojego życia.
 • Istnieje ponad 100 rodzajów raka.

 

UNIA EUROPEJSKA WALCZY Z RAKIEM

4 lutego 2020 r., w związku ze Światowym Dniem Walki z Rakiem, Komisja Europejska rozpoczęła szeroko zakrojoną debatę z udziałem zainteresowanych stron na temat proponowanego europejskiego planu walki z rakiem, który ma wejść w życie pod koniec 2020 roku. Inauguracja debaty odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli przy wsparciu grupy interesu „Posłowie do PE przeciwko rakowi”. W wydarzeniu wzięli udział przywódcy polityczni, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, ministerstw zdrowia i środowisk akademickich, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele sektora prywatnego i organizacji pozarządowych oraz pacjenci chorzy na raka i osoby, które wygrały walkę z tą chorobą.

 

 • Każdy z nas ma w swoim kręgu przyjaciół, znajomych z pracy lub bliskich kogoś, kto doświadczył lub doświadcza tej choroby. Każdy z nas odczuwał ten sam smutek i miał to samo poczucie bezradności. Ale jest coś, co możemy zrobić: samodzielnie lub wspólnie. Na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej. Oczywiście nie zaczynamy od zera. Ale możemy uczynić znacznie więcej, niż robimy obecnie. Dzisiaj, w Światowym Dniu Walki z Rakiem, wkraczamy na nową wspólną ścieżkę, która zaprowadzi nas do europejskiego planu walki z rakiem. Razem możemy dokonać zmian: za sprawą profilaktyki, badań naukowych i nowej strategii w zakresie danych, a także dzięki równości w leczeniu w całej Europie. - powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiadając realizację europejskiego planu walki z rakiem

 

Rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w UE po chorobach układu krążenia, a liczba osób chorujących na raka wzrasta w miarę starzenia się społeczeństwa. Rak jest nie tylko źródłem cierpienia. Wywiera też presję na budżety państw członkowskich, przez co stanowi duże obciążenie dla krajowych systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Szacuje się, że średnio 40% wszystkich przypadków zachorowań na raka można uniknąć. Z prognoz opracowanych przez European Cancer Information System (ECIS) na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w całej Unii Europejskiej, w 2020 r., zdiagnozowanych zostanie łącznie około 2,7 mln nowych zachorowań na różne rodzaje raka, a 1,3 mln osób umrze z powodu choroby nowotworowej. W Polsce w całym 2020 roku na raka zachoruje ponad 196 tys. osób, 118 tys. osób umrze wskutek choroby nowotworowej.

We wrześniu 2019 r. Elżbieta Łukacijewska wspólnie z Ewą Kopacz złożyły poprawkę do opinii do budżetu Unii Europejskiej, która zwiększyła pulę środków przeznaczonych na program profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka. Aby skutecznie walczyć z rakiem, Grupa EPL, na wniosek europosłów PO- PSL, postanowiła wynieść sprawę nowotworów na forum europejskie. W tym roku, z inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej została powołana specjalna komisja ds. walki z rakiem. Składa się z europosłow a na jej czele, stoi polski europarlamentarzysta Bartosz Arłukowicz.

 

baner 2

 

ZAKRES KOMPETENCJI SPECJALNEJ KOMISJI DS. WALKI Z RAKIEM

Komisja otrzymała szerokie kompetencje związane stricte z onkologią, ale także z obszarami naukowo-badawczymi oraz dotyczącymi prawodawstwa. W oficjalnej decyzji PE o powołaniu organu czytamy o 16 przyznanych kompetencjach, są to kolejno:

 1. wskazanie działań, które wzmocnią profilaktykę, diagnostykę, poprawią leczenie, opiekę paliatywną oraz podniosą jakość życia osób, które wygrały walkę z rakiem, przy jednoczesnym zadbaniu o ścisły związek z misją badawczą w przyszłym programie „Horyzont Europa” poświęconą badaniom nad rakiem;
 2. śledzenie aktualnych dowodów naukowych i danych oraz reagowanie poprzez wytyczanie strategii i priorytetów odpowiadających potrzebom pacjentów;
 3. ocena, w jakich sytuacjach możliwe jest podjęcie przez UE, zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), konkretnych kroków w walce z rakiem, a kiedy możliwe jest jedynie przedstawienie zaleceń dla państw członkowskich i prowadzenie wymiany najlepszych praktyk, a także skoncentrowanie się na konkretnych działaniach;
 4. ocena wiedzy naukowej w zakresie najlepszego możliwego zapobiegania nowotworom i określenie konkretnych działań, w tym ścisłego wdrożenia obowiązujących przepisów, a także wskazanie przyszłych środków w zakresie: 
 • ograniczania użycia tytoniu; 
 • zmniejszenia otyłości oraz poprawy wyborów żywieniowych; 
 • zmniejszenia spożycia alkoholu; 
 • zwiększenia liczby szczepień i leczenia zakażeń; 
 • zmniejszenia narażenia na działanie substancji chemicznych, a także zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy;
 • ochrony przed promieniowaniem; 

oraz w miarę możliwości ocena wymiernych skutków takich środków.

 1. analizowanie i ocena wczesnego wykrywania nowotworów za pośrednictwem badań przesiewowych, w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego wprowadzania zalecanych, przyszłych zmian;
 2. ocena najlepszego możliwego sposobu wspierania badań w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki, leczenia i innowacji, zwłaszcza z myślą o pomyślnej realizacji nowej misji poświęconej badaniom nad rakiem w ramach programu „Horyzont Europa”; skupienie się na obszarach, w których państwa członkowskie nie są w stanie same osiągnąć wystarczającej skuteczności, na przykład w odniesieniu do nowotworów dziecięcych i nowotworów rzadkich;
 3. analizowanie - w szczególności - sposobów wspierania niekomercyjnych badań klinicznych w celu poprawy leczenia w obszarach, w których przemysł farmaceutyczny nie prowadzi badań z uwagi na ich ograniczoną rentowność;
 4. ocena obowiązujących ram prawodawstwa farmaceutycznego oraz oszacowanie potrzeby zmian, w celu zachęcenia do rzeczywistego wprowadzania innowacji i przełomowych terapii dla pacjentów. W szczególności dotyczy to oceny możliwości poprawy leczenia nowotworów u dzieci oraz zharmonizowania w UE naukowej oceny skuteczności, wartości dodanej oraz stosunku kosztów do korzyści każdego leku przeciwnowotworowego, w tym szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), jak również aplikacji w zakresie e-zdrowia;
 5. ocena możliwości działań, w tym prawodawczych, w celu opracowania wspólnych norm zwiększających interoperacyjność systemów opieki zdrowotnej, w tym rejestrów chorób nowotworowych oraz niezbędnych struktur w zakresie e-zdrowia;
 6. ocena wdrożenia dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz w razie konieczności, przedstawienie propozycji ulepszeń, w celu umożliwienia pacjentom kontaktu ze specjalistami najlepiej przygotowanymi do ich leczenia, bez nakładania zbędnych obciążeń;
 7. analizowanie i ocena funkcjonowania europejskich sieci referencyjnych, w tym ich roli w gromadzeniu wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania i kontroli rzadkich nowotworów;
 8. ocena możliwości podejmowania przez UE działań służących: 
 • poprawie przejrzystości cen leczenia w celu zwiększenia przystępności cenowej i dostępności leków przeciwnowotworowych, 
 • zapobieganiu niedoborom leków oraz zmniejszeniu nierówności między państwami członkowskimi w tym obszarze;
 1. ocena możliwości poprawy praw pacjentów, zgodnie z TFUE, w tym praw dotyczących: 
 • ich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
 • niedyskryminacji, w celu utrzymania zatrudnienia i możliwości powrotu do pracy, 
 • zachowania dostępu do leczenia niepłodności i leczenia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego,
 • nadzoru lekarskiego przez całe życie 
 • optymalnej opieki paliatywnej,
 • unikania wszelkiej dyskryminacji psychicznej lub finansowej wynikającej z genetycznej predyspozycji do zachorowań na nowotwory;
 1. ocena możliwości poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;
 2. ocena możliwości wspierania badań w zakresie opieki paliatywnej oraz uruchomienia intensywniejszej wymiany najlepszych praktyk w hospicjach i ośrodkach opieki paliatywnej;
 3. przedstawianie wszelkich zaleceń, które komisja uzna za konieczne w odniesieniu do unijnej polityki zwalczania nowotworów, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, w oparciu o podejście zorientowane na pacjenta.
 • Organizowanie w tym celu wizyt i wysłuchań z udziałem innych instytucji UE, odpowiednich agencji, a także instytucji międzynarodowych i krajowych, organizacji pozarządowych i branż przemysłowych, z uwzględnieniem perspektywy wielu zainteresowanych stron, w tym lekarzy, pacjentów i ich bliskich; 
 • Przedstawianie zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób należy uruchomić konkretne fundusze unijne, aby osiągnąć wspomniane cele.

 

 • Dzięki wymianie informacji i dobrych praktyk, a także wsparciu dla innowacji, możemy być światowym liderem w leczeniu raka. Choroby nowotworowe to obszar, w którym obywatele UE, w tym również Polacy i mieszkańcy Podkarpacia oczekują od nas zdecydowanych działań. Rak jest największym zabójcą w Europie. Jego żniwo każdego roku to 1 mln 300 tys. ofiar, ale wśród krajów członkowskich Polska jest niestety liderem tego czarnego rankingu - ponad 100 tys. ofiar rocznie. Musimy o tym pamiętać również w czasach pandemii. Rak jest niestety groźniejszy niż koronawirus – przekonuje Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Parlament Europejski przyjął po wybuchu pandemii rezolucję, w której wezwał, by w ramach nowego budżetu i planu odbudowy po koronawirusie UE zdecydowała o przeznaczeniu 50 mld euro na zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej. Od 2007 r., Unia Europejska zainwestowała ok. 3 miliardy euro w różne inicjatywy związane z tym tematem, takie jak projekty badawcze, badania kliniczne lub programy szkoleniowe. Każdy z krajów europejskich sam ustala swój budżet na ochronę zdrowia oraz procedury, które finansuje. W tych bardziej zamożnych chorzy mogą liczyć na nowocześniejsze terapie. Powołanie komisji w PE nie zmieni tego, ale jej inicjatorzy podkreślają, że może ona być płaszczyzną współpracy, by stworzyć europejską strategię profilaktyki onkologicznej oraz europejską strategię wczesnego wykrywania raka.

 

PositionPaper Cancer BIG

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄC NA POBUDZENIE ŚWIADOMOŚCI

W UE, co dwie minuty wykrywany jest rak piersi u kobiety, co sześć minut jedna kobieta na tę chorobę umiera. Promowanie skutecznego wykrywania nowotworu i podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie to najlepsze metody przeciwdziałania. Co roku październik jest poświęcony w Parlamencie Europejskim działaniom mającym poprawić w społeczeństwie wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania nowotworowi piersi. Właściwa diagnoza, wczesne wykrywanie, regularne badania to najskuteczniejsze sposoby. Jest to też czas zintensyfikowania starań o wzrost wydatków na badania i pomoc ofiarom choroby.

 

Nowotwory to najbardziej śmiercionośna choroba w Europie a rak piersi jest najczęstszą po raku płuc chorobą nowotworową. W UE 88 400 kobiet umiera każdego roku na raka piersi. Mało kto jednak wie, że choroba, choć w nieporuwnywalnie mniejszym stopniu, dotyka również mężczyzn. Umiera ich około tysiąc rocznie. Stale obniża się też średnia wieku kobiet, u których wykryto raka piersi. Co roku, na 275 tysięcy zdiagnozowanych przypadków 35% ma mniej niż 55 lat.

 

„Nasze zdrowie to nasza siła. Bądź świadoma - badaj piersi!” - pod takim hasłem w październiku ruszyła kampania społeczna Centrum Chorób Piersi PRO-FAMILIA, której ambasadorkami zostały Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marta Półtorak bizneswoman, dr Ewa Zawilińska Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Mariola Łabno-Flaumenhaft aktorka Teatru BO TAK i Teatru im. Wandy Siemaszkowej. W ramach kampanii, która potrwa przez cały miesiąc, odbędą się m.in.: liczne akcje edukacyjne oraz zostaną zorganizowane Różowa Sobota, podczas których kobiety będą mogły bezpłatnie wykonać usg piersi oraz mammografie.

 

 p.f9232 2

 

Do niedawna rozpoznanie raka kojarzyło się z koniecznością odjęcia piersi - mastektomią. Dziś coraz częściej wykonuje się zabiegi oszczędzające w oparciu o techniki, które umożliwiają  zachowanie prawidłowego kształtu i symetrii. Musimy jednak pamiętać, że takie zabiegi są możliwe we wczesnym stadium choroby. Dlatego tak ważna jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Im szybciej kobieta trafi do nas - lekarzy, tym większe ma szanse na pełne wyleczenie. Jeżeli okaże się, że pacjentka wymaga bardziej radykalnego postepowania chirurgicznego, możemy wykonać jednoczasowo lub w późniejszym czasie rekonstrukcję utraconej piersi – wyjaśnia lek. Krzysztof Freygant chirurg-onkolog z Centrum Chorób Piersi PRO-FAMILIA.

118705976 3377042489042629 6566487059754145225 o  Grupa EPL (Europejska Partia Ludowa) jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 182 posłów z 26 państw członkowskich.

 

Media